Vecākiem

 

Par personas datu apstrādi (PDF)

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 «Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos» (24.11.2009.), Rīgas 1.-12.klašu skolēni mācību gada sākumā iesniedz klases audzinātājam ģimenes ārsta vai sporta ārsta izsniegtu izziņu par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. Šāda izziņa nepieciešama, lai skolēns varētu piedalīties  dažādās skolas un ārpusskolas sportiskās aktivitātēs un sacensībās.

Lejupielādēt PDF dokumentu
Lejupielādēt PDF dokumentu

No 2016. gada 1.janvāra Rīgas Sociālajā dienestā vecāki varēs iesniegt iesniegumu, lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 5.-12. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.